Jaar­ver­slag 2021

“In een tijd van grote veranderingen is het essentieel om flexibel te zijn”

 

Open jaarverslag

Voorwoord

Voorwoord

Dit jaarverslag vertelt over een bijzonder jaar, dat zich kenmerkte door veranderlijkheid. Vanwege de coronamaatregelen die steeds weer veranderden, waren we in veel situaties genoodzaakt onze activiteiten aan te passen. Dit vroeg om improvisatietalent en flexibiliteit. Gelukkig bleek ons team voldoende te beschikken over deze eigenschappen en hebben we weer in veel situaties een verschil kunnen maken.

Het was in ons tweede jaar als ’doorstartende’ organisatie bijzonder om ons groter gegroeide team nader te leren kennen. De coronaregels gooiden regelmatig roet in het eten, waardoor we niet vaak als team tegelijk samen konden komen. Meer dan gewenst moesten we via de digitale weg contact maken.

Ik ben er zeer trots op dat het ons ondanks de beperkingen gelukt is om ons werk goed en zorgvuldig te doen. Met grote betrokkenheid en creativiteit wisten mijn medewerkers de (hulp)vragen van inwoners op te pakken. Onze visie op ons sociaal werk is dat we altijd kijken naar kansen, mogelijkheden en talenten van inwoners. Met deze mindset bij alle medewerkers hebben we heel veel wél kunnen doen in 2021, daarover vertellen we u graag in dit jaarverslag 2021.

Veel leesplezier,
Yvonne van Balen, directeur-bestuurder

 

“Elke dag is anders, diverse klanten, verschillende hulpvragen. Mooi om dit elke keer op eigen wijze aan te pakken vanuit mijn hart en hoofd.”

Margret, sociaal werker

2021

Dit jaar was een jaar waarin er wederom hard gewerkt is. Er kwamen veel verschillende vragen op ons af en er zijn er in de loop van het jaar door de gemeente extra opdrachten aan ons gegeven. Zo mochten we alle ondernemers bellen die gebruik maakten van de zogenoemde TOZO-regeling, werden we betrokken bij het ondersteunen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire, kregen we in het najaar extra uren voor het Sociaal Raadsliedenwerk en zijn we in nauwe samenwerking met de Stadsbank Leiden het project Eerste Hulp bij Geldzorgen (op tijd signaleren dat iemand schulden aan het opbouwen is) ook in Voorschoten gestart.

Een goed resultaat in 2021 is dat de groei van het aantal vragen na het dieptepunt in het laatste kwartaal van 2020 (125 hulpvragen) weer gestegen is naar 462 in het laatste kwartaal van 2021. De inwoners van Voorschoten weten ons heel goed te vinden.

We hebben veel tijd, kennis en expertise gestoken in het schrijven van een plan voor de verbetering van de jeugdsamenwerking in Voorschoten. In het najaar van 2021 is besloten dat de jeugd- en gezinsondersteuning bij onze organisatie ondergebracht gaat worden. Onze visie – altijd kijken naar mogelijkheden en kansen om mensen te verbinden – brengen wij hiermee in de praktijk. Organisaties en professionals worden verbonden door een gemeenschappelijke ‘drive’: “We willen dat ieder kind dezelfde kansen heeft om gezond op te groeien.”

De motivatie en inzet van onze sociaal werkers is groot, zij streven ernaar dat alle vragen die op ons af komen meteen worden opgepakt. In 2021 hebben we de tijd genomen om hier met elkaar kritisch naar te kijken, met als doelen onder andere:

 • Gezonde, gemotiveerde medewerkers behouden;
 • Voldoende rust en tijd creëren om het bestaande aanbod goed neer te zetten;
 • Een efficiënte(re) organisatiestructuur met een goed ingerichte bedrijfsvoering.

We zijn gaan werken met drie sociaal werkteams: het wijkteam, het team dat alle individuele ondersteuningsvragen oppakt en het jongerenwerk. Dit hielp ons met het waarmaken van één van onze aandachtspunten: een efficiëntere overlegstructuur en meer slagkracht in de teams zelf. Met als resultaat onder andere: een verbetering en versterking van het welzijnswerk in de wijk.

Corona

Waar we bij het schrijven van het jaarplan 2021 (augustus 2020) nog dachten dat een terugkeer naar ‘normaal’ eraan zou komen, was dit perspectief in 2021 onzeker. Het vroeg steeds weer flexibiliteit van onze medewerkers om zich aan te passen aan de op dat moment geldende regels. Het doet iets met de inwoners van Voorschoten, zeker met de ouderen en het doet iets met onze medewerkers. Als werkgever deden we er alles aan om onze medewerkers goed te faciliteren en het moreel hoog te houden, maar er was alle begrip voor als dat soms gewoon even niet meer ging. Ook onze medewerkers hadden te maken met hun ouders of kinderen die bijvoorbeeld niet naar de (hoge)school mochten, thuis moesten blijven en online onderwijs kregen.

We kiezen ervoor om corona verder geen onderdeel te laten zijn van dit jaarverslag, behalve hier kort in onze inleiding. Sociaal werk is een vitaal beroep, dus wij mochten inwoners in levenden lijve zien en spreken en met inachtneming van de maatregelen konden activiteiten vaak wel op aangepaste wijze doorgaan. We beschrijven in dit jaarplan wat we deden, wat er wél kon en laten achterwege om te benadrukken wat niet kon. Daar ligt de grote, creatieve kracht van al onze medewerkers: kijken naar wat wél kan, naar talenten van inwoners en naar mogelijkheden.

Inleiding

Missie

Voorschoten Voor Elkaar staat voor een betrokken lokale samenleving waar iedereen mee kan doen. Wij ondersteunen en versterken inwoners die dat (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen. Wij doen dat niet alleen, maar samen met en voor elkaar.

Onze visie

Voorschoten Voor Elkaar werkt altijd samen met inwoners en waar mogelijk ook met hun omgeving. Wij kijken naar de talenten van mensen, naar mogelijkheden en kansen om mensen aan elkaar te verbinden. Wij streven naar het bijdragen aan de kwaliteit van (samen) leven.

Een sterke samenleving is de basis

In een sterke samenleving kan iedereen volwaardig meedoen en zijn mensen betrokken bij elkaar. Wij willen de kwaliteit van (samen) leven in Voorschoten versterken. Wij brengen daarom mensen met elkaar in verbinding en koppelen het formele aan het informele aanbod. Door onze ondersteuning dichtbij het dagelijks leven te organiseren en onze activiteiten laagdrempelig en gastvrij in te richten, worden inwoners gestimuleerd om mee te doen en zelf initiatieven te ondernemen. Zo zetten we in op preventie en worden individuele vragen en knelpunten in buurten eerder gesignaleerd en opgepakt.

Werken vanuit kracht en talent

Ieder mens heeft talenten. Wie aangesproken wordt op zijn mogelijkheden en talenten, zet zich eerder in voor zichzelf en de samenleving. Wij werken vanuit wat er wel goed gaat: vanuit de kracht van individuele inwoners, van buurten en van professionals. Zo bouwen we aan een krachtige gemeente Voorschoten.

Focus op mensen in kwetsbare situaties

Wij zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor inwoners die hun vragen in het dagelijks leven (tijdelijk) niet zelf kunnen oplossen. Wij ondersteunen en stimuleren hen om zelf in actie te komen om weer grip te krijgen op hun leven en hun sociale netwerk te vergroten. Waar nodig organiseren wij dat zij de juiste aanvullende zorg krijgen. Wij laten hen los zodra ze het weer zelfstandig kunnen. Wij weten dat niet iedereen het helemaal alleen zelf kan. Hen blijven wij ondersteunen of verbinden aan vrijwilligers.

Samenwerking als uitgangspunt

Wij kunnen ons werk niet alleen. Door open en gelijkwaardig samen te werken vergroten wij onze slagkracht en kunnen we snel inspelen op de lokale Voorschotense behoeften en ontwikkelingen. Samen met formele en informele organisaties, met vrijwilligers, professionals en de inwoners bouwen we in iedere buurt een sluitend sociaal netwerk waarbij niemand buiten de boot valt. Om dat te bereiken maken we onder andere ook gebruik van vrijwillige inzet en coachen we vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Werken binnen het sociaal domein

Het sociaal domein

Voorschoten Voor Elkaar ondersteunt individuele inwoners en biedt hulpverlening, waar mogelijk soms ook in groepsverband. Wij organiseren activiteiten, faciliteren ontmoetingen tussen inwoners, zoeken jongeren op straat op en stimuleren vrijwilligerswerk.

Dit doen wij niet als ‘gezelligheidsvereniging’, maar als welzijnsorganisatie met een maatschappelijke opdracht. In alles wat wij organiseren dragen wij bij aan het verminderen, maar liever nog aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, vergrijzing, inclusieve arbeidsmarkt, langer thuiswonen en kansen voor jongeren.

Maatschappelijke opgaven sociaal domein

Sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen. We hebben het dan over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt hieronder.

 

Het belang van een sterke sociale basis in de buurt

Infographic Sociaal Werk Nederland
(Klik om een afbeelding om te vergroten)

 

Sociaal werk

Met de start van onze brede welzijnsorganisaties hebben wij ervoor gekozen om het werk wat al onze medewerkers doen sociaal werk te noemen. Wat wij verstaan onder dit vak, is niet persé gelijk aan de invulling van deze professie elders. Landelijk is er een divers palet van taken, beroepen en deskundigheid aanwezig onder de paraplu van deze functietitel. Er zijn vier maatschappelijke vraagstukken waarvoor sociaal werk onmisbaar is:

 • Versterken van sociale samenhang (bijvoorbeeld in wijken);
 • Bevorderen van inclusie (bijvoorbeeld van kwetsbaren);
 • Centraal stellen van het gewone leven;
 • Door laten klinken van de stem van de burger.

De unieke kenmerken van sociaal werk zijn volgens ons:

 • Werken vanuit nabijheid;
 • Verbinden van mensen en werelden;
 • Gerichtheid op versterken van vangnetten.

Onze sociaal werkers bekijken of iets wel of niet vraagt om specialistische (jeugd)hulp. Zij werken nauw samen met vrijwilligers, zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet doen wat we allemaal doen. Tegelijkertijd kan niet alles door vrijwilligers gedaan worden. Sociaal werkers zijn nodig om vrijwilligers te begeleiden, te ondersteunen en daar waar nodig bij te sturen in bijvoorbeeld inhoudelijke discussies.

Tijdige, passende ondersteuning

In het sociaal domein maken sociaal werkers dagelijks afwegingen die uiterst belangrijk zijn voor inwoners en hun naasten die ondersteuning nodig hebben. Als sociaal werkers in staat zijn een goede afweging te maken om al dan niet ondersteuning in te zetten en als de ondersteuning tijdig en passend is, dan kan de inwoner veel ellende bespaard blijven. Zo niet, dan kunnen sociale problemen zich opstapelen, waardoor mensen juist slechter af zijn.

“Ik vind het leuk om bij Voorschoten Voor Elkaar te werken omdat het een kleine organisatie is. Je bent echt een persoon in een hecht team. Ik richt mij vooral op schulden, ben onderdeel van het Eerste Hulp Bij Geldzorgen project. Daarnaast krijg ik ook maatschappelijk werk vragen; van het zoeken naar een maatje tot het regelen van een inkomen. Juist die diversiteit maakt een dag nooit saai en echt iedere dag is anders.”

Jolyn, sociaal werker

Outreachend werken: Niet achter je bureau blijven zitten, maar actief op pad gaan

Outreachend werken is meer dan ‘erop afgaan’. Het vraagt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van onze sociaal werkers. Hoe doen wij dat en hoe vinden wij inwoners die misschien niet gevonden willen worden?

Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk op huisbezoek te gaan als er een individuele vraag is. Door het gesprek te voeren bij de inwoner thuis, is het meestal makkelijker praten met elkaar. Een inwoner voelt zich thuis meer op zijn of haar gemak. Onze sociaal werkers ervaren hoe het huishouden van de inwoner eruitziet (samenstelling gezin, de inrichting etc.) en krijgen hierdoor een beter beeld van bijvoorbeeld de stijl van opvoeden van ouders. In het geval van het project Eerste Hulp Bij Geldzorgen gaan we ‘ongevraagd’ op huisbezoek. We weten dat er betalingsachterstanden zijn, laten de inwoner via telefoon of e-mail weten dat we op bezoek komen en wanneer. De meeste inwoners stellen het op prijs dat ze op deze manier actief worden benaderd en willen over het algemeen ook graag de benodigde ondersteuning ontvangen.

Signalen

Soms krijgen we via via signalen dat er zorgen zijn. Dan proberen we met de beller (vaak een familielid, buurvrouw, vriendin) na te gaan hoe hij of zij kan helpen om de betrokkene met ons in contact te laten komen. Zijn de zorgen groot (onveilige situatie, behoorlijke overlast voor buren, vervuiling, zorgmijding) dan vragen we de beller om contact te leggen met de huisarts of de GGD (bij kleine kinderen met het consultatiebureau).

Buurtcentra

In onze buurthuizen treffen we mensen die bij ons langskomen. We gaan met bezoekers in gesprek, stellen ze op hun gemak en proberen tegelijkertijd een beeld te krijgen van hun levens. Ook hier met als reden om na te gaan of er mogelijk (tijdelijk) ondersteuning nodig is. Vaak worden we door onze activiteiten en gesprekken met bezoekers gewezen op een andere inwoner (buurman of -vrouw, familielid) die mogelijk ondersteuning kan gebruiken. Dan gaan we samen na hoe één van onze sociaal werkers in contact kan komen met deze inwoner.

Scholen

We zijn actief aanwezig op de scholen in Voorschoten (en ons jongerenwerk regelmatig op de middelbare scholen in de regio), waarbij we op sommige scholen een inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk verzorgen. Ook zijn we aanwezig bij de Formulierenbrigade in de bibliotheek en kunnen zo de zogenoemde ‘zorgmissers’* tijdig signaleren. We sluiten aan bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld het project De Buurtcirkel en zijn regelmatig present op de peuterspeelzalen. We hebben korte lijntjes met vluchtelingenwerk, de huisartsen en heel veel andere organisaties, zoals onder andere de GGD, de gemeente, huisartsen, Stichting Limor, diverse (jeugd-) hulpverleningspraktijken in Voorschoten en zo meer.

Op straat

Ten slotte zijn we actief op straat aanwezig, met ons jongerenwerk en onze wijkwerkers. We spreken jongeren en inwoners aan die we tegenkomen en komen zo mensen op het spoor die we vervolgens verder helpen. De jongerenwerkers trekken hierin nauw samen op met de wijkagenten en de boa’s en vinden elkaar ook in een gemeenschappelijke appgroep. De wijkwerkers leggen de verbinding met de woningbouwcorporaties (zie elders in dit verslag), buurtverenigingen etc. en brengen mensen samen als ze signaleren dat er gedeelde vragen zijn (>> zie ook bij speciale acties: bijeenkomst schimmel in de woning).

*Mensen die niet (of nog niet) de juiste hulp ontvangen.

Toegankelijke hulp en ondersteuning

Toegankelijke hulp en ondersteuning

Voorschoten Voor Elkaar vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners (van 0 – 100 jaar) en organisaties. Dit kan zowel fysiek, digitaal als telefonisch zijn. Aan zowel inwoners als professionals maken we duidelijk waar ze met hun vragen of problemen terechtkunnen. De aanpak is vraaggericht en sluit aan op de situatie van de vraagsteller. Waar nodig wordt begeleid naar andere professionele hulp.

Om bovenstaande te realiseren is er één centraal telefoonnummer, dat elke werkdag bereikbaar is van 9.00 – 17.00 uur. In heel 2021 kregen we circa 4.000 telefoontjes binnen. Dat is ongeveer 30% meer dan in 2020.

Daarnaast is er één centrale locatie: Zwaluwweg 4 te Voorschoten, waar inwoners iedere werkdag binnen kunnen lopen.

Ook onze andere locaties, Parkhuis en Vliethuis, zijn locaties waar inwoners onze sociaal werkers kunnen treffen, in 2021 was dit vanwege de coronamaatregelen soms minder mogelijk dan onze wens was.

’’Sinds vorig jaar ben ik met veel plezier aan de slag als vrijwilliger. Ik corrigeer onder andere berichten van Voorschoten Voor Elkaar voor de Voorschotense Krant.

Eén van die berichten ging over ’De Grote Soep Voor Elkaar Show’. Daar word ik blij van. Niet alleen door de kop, die ik erg leuk vind, maar ook door de laagdrempelige manier waarop mensen in de donkere dagen voor kerst iets kunnen betekenen voor anderen. Voorschotenaren maakten thuis soep die vervolgens door vrijwilligers werd rondgebracht bij ouderen die door omstandigheden aan huis gekluisterd zijn. Hoe mooi is dat.’’

Jolanda, vrijwilliger

 

Communicatie

Het belangrijkste doel van onze communicatie is ervoor zorgen dat mensen ons weten te vinden. We vertellen wat we allemaal doen, zodat inwoners van Voorschoten begrijpen waarvoor ze bij ons terechtkunnen. Onze communicatiemedewerker maakt verhalen over ons werk en brengt zo bij andere mensen herkenning. Door het lezen van een verhaal realiseren zij zich: “Daar loop ik ook tegenaan en zou ik ook wel ondersteuning bij kunnen gebruiken. Dus daar kan ik Voorschoten Voor Elkaar voor bellen.”

2021

In 2021 lag de focus vooral ook vaak op het informeren over onze activiteiten. Er werd weer veel georganiseerd dat onder de aandacht gebracht moest worden, zoals bijvoorbeeld echtscheidingsspreekuren, collegereeksen, ontmoetingsmiddagen of activiteiten voor jongeren. Vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen vergde dit met regelmaat veel flexibiliteit. Zowel van de collega’s die de activiteiten organiseerden als van de communicatiemedewerker om de berichtgeving steeds weer aan te passen.

Professionaliteit

Om de kwaliteit (en kwantiteit) te kunnen waarborgen van al onze uitingen, zijn wij in 2021 begonnen met de inzet van een freelancer en enkele vrijwilligers. De freelancer schrijft maandelijks een verhaal/interview voor onze pagina’s in de krant en het Seniorenmagazine. Maar ook een vrijwilliger interviewt af en toe inwoners waar wij als Voorschoten Voor Elkaar mee in aanraking komen. Daarnaast hebben we een vrijwilliger die met grote regelmaat onze artikelen en verhalen nakijkt en redigeert.

Kanalen

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk Voorschotenaren te bereiken. Dit doen we door gebruik te maken van een breed scala aan communicatiekanalen; van pagina’s in de plaatselijke krant tot onze drie websites en social media. Zie hieronder een overzicht:

 

 

Website Voorschoten Voor Elkaar

In 2021 is onze website Voorschoten Voor Elkaar 17.203 keer bezocht. In totaal bezochten 11.465 bezoekers 41.385 pagina’s. Dat is een groei van ongeveer 40% t.o.v. 2020.

Vrijwilligersplatform

Onze website Vrijwillig Voorschoten bewijst nog steeds haar nut door vrijwilligers en hulpvragers te matchen. Ook plaatsten we hier in 2021 weer een aantal inspirerende vrijwilligersverhalen.

Website Meedoen in Voorschoten

Website Meedoen in Voorschoten ging eind 2020 live, inmiddels staan er (ondanks corona) zo’n 24 externe organisaties ingeschreven en momenteel ongeveer 84 (unieke) activiteiten.

Seniorenmagazine

5x per jaar 3 à 4 pagina’s met artikelen over activiteiten en praktijkverhalen (interviews) gericht op de doelgroep senioren. Veel senioren vinden ons naar aanleiding van verhalen in het magazine. 

Voorschotense Krant

Elke maand 3 of 4 eigen, herkenbare pagina’s met informatie over wat we doen en verhalen uit de praktijk. Veel mensen weten ons naar aanleiding van artikelen in de krant te vinden.

Lokale pers

Via persberichten hebben we onze zichtbaarheid verder vergroot. Deze persberichten werden met grote regelmaat geplaatst in diverse lokale media.

Facebook

Onze Facebookpagina liet ook dit jaar weer een groei van het aantal volgers zien. Het aantal ging van 451 naar 596 (ongeveer 32% groei).

Instagram

Instagram is een belangrijk kanaal voor ons om doelgroepen te bereiken. Het aantal volgers is in 2021 gestegen van 310 naar 474. Een stijging van 54%.

LinkedIn

Omdat ook op LinkedIn zich een deel van onze doelgroep bevindt plaatsen we hier eveneens met regelmaat berichten. Het aantal volgers steeg in 2021 met 189%.

 

 

 

 

 

Toegang voor jeugd en gezin

Voorschoten Voor Elkaar organiseert samen met diverse samenwerkingspartners de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. Als kinderen of ouders een vraag stellen aan Voorschoten Voor Elkaar dan vragen we door over hun situatie, en onderzoeken samen met hen wat er goed gaat en waarbij ze graag ondersteuning willen hebben.

De vragen die ouder(s) en/of kinderen/jongeren stellen betreffen onder andere echtscheiding, gezinsondersteuning, gedrag van een kind, mantelzorg of inzet van jeugdhulp. Voorschoten Voor Elkaar gaat met deze vragen als volgt om:

 • (Individuele) kindvragen komen voor een groot deel binnen via de sociaal werker op school en worden daar, als het alleen een individuele vraag is, ook opgepakt;
 • Individuele vragen van/over jongeren worden merendeels door het jongerenwerk opgepakt;
 • Vragen van ouder(s) over opvoedondersteuning, ouderbegeleiding en/of echtscheiding worden altijd gestart met een uitgebreide intake;
 • Vragen over praktische ondersteuning worden opgepakt door een sociaal werker, de sociaal raadsvrouw, of er wordt verwezen naar de WMO (gemeente) als helder is dat het onder hen valt;
 • Vragen over inzet van jeugdhulp gaan naar de gemeente, zij beslissen of en zo ja welke jeugdhulp een jeugdige of een gezin mag krijgen.

In 2021 is samen met de gemeente het besluit genomen over hoe we de jeugdsamenwerking in 2022 en verder vorm gaan geven. Er komt één jeugdteam bij onze organisatie, met daarin alle jeugd- en gezinsprofessionals en de praktijkondersteuners jeugd (die ook nauw samen met en op locatie van de huisartsen werken).

Duurzame zorg en ondersteuning

Een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning

Wij organiseren, samen met maatschappelijke partners en inwoners, een breed aantal toegankelijke voorzieningen voor alle inwoners. Daarbij kun je denken aan buurtontmoetingsplekken, een echtscheidingsspreekuur (samen met het Centrum Kind en Scheiding), de formulierenbrigade en de samenwerking met Schuldhulpmaatje in de bibliotheek, de Odensehuiskamer en het schoolmaatschappelijk werk op alle scholen in Voorschoten, waarbij we nauw samenwerken met de GGD.

Samen met de WMO-consulenten en de Jeugdconsulenten (beiden van de gemeente) regelen we de inzet van zorgaanbieders. Dit levert een goede samenwerking op. De jeugdconsulenten treffen we wekelijks in het ’18- overleg’, waar we samen met Cardea, de GGD en de Ondersteuner Jeugd van de huisartsen (OJH) afstemmen over aanmeldingen die kinderen en gezinnen betreffen.

Een belangrijke taak van onze organisatie is om tekorten en dubbelingen in het aanbod te signaleren. Zoals bijvoorbeeld wanneer de ketensamenwerking niet goed loopt, of (nog) niet sluitend is. Met de komst van de armoederegisseur vanaf 1 juli 2020 zijn we hier nog scherper op en hebben we ook de opdracht van de gemeente om hierop te acteren.

“De ondersteuning die wij bieden heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van mensen. Ik hoor vaak terug dat de activiteiten en andere ondersteuning die wij bieden als sociaal werker, mensen blij maakt.”

Esther, sociaal werker

Samenwerking met anderen

Wij werken heel nauw samen met elf organisaties in Voorschoten die, samen met vrijwilligers, een laagdrempelig aanbod van activiteiten hebben. Iedereen die dat wil mag komen en meedoen. Hierbij kun je denken aan: samen koffie drinken of een spelletje doen, cursussen, ondersteuning bij de opvoeding in de thuissituatie en bijvoorbeeld het verzorgen van vervoer voor mensen die slecht ter been zijn.

We hebben een inhoudelijke samenwerking met de GGD (onder andere het consultatiebureau in Voorschoten), Cardea (jeugd- en opvoedhulp) en de Voedselbank. Tegelijkertijd zijn we huisgenoten en buren van deze organisaties. Daardoor zijn de lijntjes extra kort, lopen we snel even bij elkaar naar binnen en ‘nemen’ we soms een inwoner mee van de ene naar de andere organisatie om zo direct een bepaalde vraag elders neer te leggen.

We hebben een hele ‘smakelijke’ samenwerking met de Gemiva-SVG Groep (biedt ondersteuning aan mensen met een beperking). Zij verzorgen iedere week de lunch voor de bezoekers van de Odensehuiskamer en maken soms hapjes voor andere bijeenkomsten.

En we hebben regelmatig een logistieke samenwerking met de Rotary. Zij bezorgden (onder andere) samen met andere vrijwilligers vlak voor de kerst voor heerlijke soep bij 70 ouderen aan huis.

Het zijn maar een paar voorbeelden van organisaties waarmee we samenwerken, uiteraard zijn dit er nog veel meer. Van onderwijs tot (jeugd)hulpverlening, van de wijkagenten en boa’s tot vrijwilligersorganisaties, van verzorgingstehuizen tot huisarts enzomeer.

 

Samenwerking met de gemeente

Naast de ‘zakelijke’ overeenkomst, die is gesloten tussen onze organisatie en de gemeente Voorschoten en de subsidierelatie, is er ook een inhoudelijke samenwerking. Beleidsambtenaren met expertise over het sociaal domein stemmen met ons af op verschillende onderwerpen:

 • Rondom volwassenen: langer thuiswonen, maatschappelijk opvang, GGZ in de wijk, suïcide preventie, dementievriendelijke gemeente;
 • Rondom jeugd: jongerenwerk, (preventieve) jeugd- en gezinsondersteuning, samenwerking met huisartsen, de GGD en Cardea, met het onderwijs, de inkoop van de jeugdhulpverlening, veiligheid/huiselijk geweld;
 • Rondom veiligheid en leefbaarheid: wijkaanpak, wijkwelzijn, betrekken van buurtbewoners;
 • Rondom werk en inkomen: (preventieve) schuldhulpverlening, samenwerking met Werk en inkomen, sociale activering, sociaal raadsliedenwerk, project armoederegisseur, ondersteuning aan ondernemers in coronatijd, gedupeerden toeslagenaffaire.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Sinds de reorganisatie van het sociaal domein van Voorschoten komen alle vragen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning bij ons terecht. Onafhankelijke cliëntondersteuning omvat het verstrekken van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en het bevorderen van zelfredzaamheid. Waar nodig organiseren we ook de operationele samenwerking rond een zorgvraag van een jeugdige of een gezin. Hierbij is er expliciet aandacht voor kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking. We helpen inwoners om te formuleren wat voor hen in het leven betekenis heeft, wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar leven om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zijn hun ‘wegwijzer’ in het zorgaanbod. Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft ook een belangrijke preventieve functie; het helpt te voorkomen dat niet-passende zorg wordt ingezet.

Het verhaal van Linda en Thijs

Vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning hielpen onze sociaal werkers moeder Linda en haar zoon Thijs bij het vinden van een begeleid wonen plek voor hem. Linda vertelde ons dat zij door de bomen het bos niet meer zag. Zij wist niet waar zij moest beginnen en schakelde daarom Voorschoten Voor Elkaar in. Wij brachten haar vraag in kaart: Wat voor organisaties zijn er allemaal en welke is voor deze situatie het meest geschikt?

We pleegden verschillende telefoontjes en zetten alle plussen en minnen op een rijtje. Uiteindelijk hebben Linda en Thijs, met ondersteuning van ons, gekozen voor een organisatie die hen op de juiste manier verder kon helpen.

Inmiddels staat Thijs op de wachtlijst en komt hij komend jaar in aanmerking voor een prachtige studio in de stad.

Naast deze begeleiding hebben we geholpen bij het vinden van een passende stageplek, hebben we informatie gegeven over bewindvoering en wat Linda voor Thijs moet aanvragen als hij 18 jaar wordt.

Linda benadrukt regelmatig hoe blij zij is met onze hulp. Zij voelt zich gezien en gehoord en heeft het gevoel er niet alleen voor te staan.

(De namen Linda en Thijs zijn gefingeerd.)

Knelpunten en uitdagende vraagstukken

Er ging heel veel goed en er is veel bereikt in 2021. Maar knelpunten waren er ook.
Zoals aangegeven in ons jaarverslag van 2020 is de zeer beperkte beschikbaarheid van woonruimte een belangrijk en tegelijkertijd zeer lastig knelpunt. Bij veel klanten die bij ons komen speelt huisvesting een rol en vaak is het, zoals wij dat noemen ‘voorliggend’. Hiermee bedoelen we dat als er aan de huisvestingssituatie niets verandert (zeker als er helemaal geen huis is) dit het oppakken van andere vraagstukken in de weg staat. Merkbaar is ook dat andere problematiek (als die speelt) nijpender wordt wanneer huisvesting niet geregeld is. Regelmatig krijg je dan een soort ‘draaideureffect’; omdat de klant geen woning heeft, kan hij/zij geen uitkering aanvragen, kunnen kinderen niet naar de school waar ze tot nu toe naartoe gingen en zo verder.

Maatschappelijke effecten

Zelfredzaamheid

Inwoners die het lastig vinden om de regie over hun leven te nemen of te behouden, ervaren vaak problemen op verschillende, met elkaar samenhangende leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding, gezondheid, werk of sociaal netwerk. Onze ervaring is dat de zelfredzaamheid toeneemt als de situatie op één of meer leefgebieden verbetert. Als mensen zelf hun koers bepalen en aan het roer staan, zijn de effecten ook duurzamer. Onze inzet is gericht op preventie en vroegsignalering, zodat de eigen kracht van inwoners bevorderd wordt en intensievere zorg uitgesteld.

Sociale cohesie

Wij willen dat meer mensen zich betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Op die manier zijn ze samen redzamer. Wij gaan gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets brengen. Daarom zetten wij ons in voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorschoten heeft op dit moment al een rijk verenigingsleven en veel inwoners voelen zich betrokken bij hun buurt en bij elkaar.

Gezonde leefstijl

In het gezondheidsbeleid streeft de gemeente Voorschoten naar een integrale aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven. Preventie krijgt daarin een prominente plaats. Inwoners zijn gezond als ze genoeg bewegen, alcoholgebruik en roken verminderen, gezond eten en geestelijk gezond zijn en blijven.

Sport- en Preventieakkoord

In 2021 is het lokale Sportakkoord gestart onder de naam Voorschoten in Beweging. Voorschoten Voor Elkaar heeft de opdracht voor coördinatie/begeleiding/financieel beheer gekregen van het beheer van de uitvoering. Hiervoor heeft Voorschoten Voor Elkaar een projectleider aangesteld die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van het lokale Preventieakkoord. Enigszins gehinderd door de pandemie is halverwege 2021 ook een grote slag geslagen om het preventieakkoord meer handen en voeten te geven. Lees meer op onze website: >> www.voorschotenvoorelkaar.nl/voorschoten-in-beweging.

Wonen en leefbaarheid

Van jong tot oud; je huis is je thuis. De één is op zoek naar zijn of haar allereerste eigen woning. De ander wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Je thuis voelen wordt ook bepaald door je omgeving. Voel je je veilig en zijn buurtbewoners betrokken bij elkaar en bij hun wijk? Wij kennen het belang van samen iets ondernemen en we hebben een scherp oog voor het mogelijk ontbreken van een sociaal netwerk bij inwoners. We stimuleren inwoners om eropuit te gaan, zich ergens aan te verbinden of maken ‘matches’ tussen inwoners via vrijwillige inzet.

Ook in 2021 boden we hulp, advies en begeleiding bij allerlei vragen op het gebied van (zelfstandig) wonen en leefbaarheid. We organiseerden ontmoetingsgroepen en we stimuleerden en ondersteunden buurtinitiatieven.

Langer thuis

In 2021 hebben wij diverse activiteiten aangeboden en georganiseerd die bijdroegen aan het langer thuiswonen van inwoners. Deze activiteiten werden veelal uitgevoerd door vrijwilligers, begeleid door een sociaal werker.

Klussendienst/
boodschappendienst en begeleiding vervoer

Een groep vrijwilligers staat altijd klaar om mensen te helpen met veelal eenmalige ondersteuningsvragen. Denk aan het vervangen van een lamp, het monteren van de deurbel, een boodschap doen (indien mogelijk samen met de inwoner), een uurtje de tuin bijwerken of vervoersbegeleiding bij bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts of de opticien. Waar mogelijk verwijzen we inwoners naar de Cirkelbus.

Maatjesproject

Onze vrijwillige maatjes ondersteunen (met name) ouderen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Door samen boodschappen te doen, te wandelen, koffie te drinken of een bezoekje te brengen aan een tuincentrum. Persoonlijk contact en wederkerigheid staan daarbij centraal, want ‘maatjes zijn’ komt altijd van twee kanten. Een goede klik is dan van essentieel belang.

Welzijnsvisites 75-plussers

Vrijwilligers bezoeken 75-plussers met als doel om op een efficiënte wijze zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren of er extra hulp nodig is. Tijdens deze welzijnsvisites gaan de zes getrainde vrijwilligers van Voorschoten Voor Elkaar in gesprek met de 75-plussers over diverse onderwerpen.

In zo’n gesprek komt dan snel naar voren waar de behoeften liggen van degene die wordt bezocht. Vervolgens kan de vrijwilliger adviseren over bestaande regelingen of doorverwijzen naar een sociaal werker, als tijdens de visite blijkt dat er behoefte is aan een meer gespecialiseerd advies.

“Na een gesprek heb ik altijd een voldaan gevoel”

Al ruim vier jaar is Loes Stikkelorum vrijwilliger bij Voorschoten Voor Elkaar voor de 75+ welzijnsvisites. Dit betekent dat Loes inmiddels al meer dan 60 keer op welzijnsvisite is geweest bij een 75-plusser in Voorschoten.

“Toen ik door Voorschoten Voor Elkaar gevraagd werd om vrijwilligerswerk te gaan doen, heb ik een cursus gevolgd voor huisbezoeken. Hiervoor slaagde ik en daarna ben ik de welzijnsvisites gaan doen. Dat is nu ongeveer 4 jaar geleden.”

“Toen ik net begon met de bezoekjes voerde ik alles keurig volgens het boekje uit. Maar nu, na meer dan 60 bezoeken, laat ik eerst de mensen praten en uitvertellen. Daarna heb ik meestal een goed beeld van iemands situatie. Elk bezoek is weer anders. Mensen zijn vaak nieuwsgierig over wat Voorschoten Voor Elkaar voor ze kan betekenen. Ik merk dat de vragen die mensen hebben vaak over kleine dingen gaan. Mensen zoeken bijvoorbeeld naar een maatje om een boodschap mee te doen of een kopje koffie te drinken. Of iemand die iets in de tuin wil doen. Het valt me op dat de zelfstandigheid van mensen een groot goed is. Iedereen wil graag z’n beslissingen zelf blijven nemen.” 

>> Lees hier het hele verhaal van Loes

Relaties en welzijn

Voor alle inwoners van Voorschoten geldt dat het hebben van goede relaties bijdraagt aan hun welzijn. Of het nu gaat om een liefdesrelatie, het samenwonen met medestudenten of het omgaan met je familie, in verschillende fases van het leven geeft dit uitdagingen. Wij doen er alles aan om aan inwoners duidelijk te maken dat wij snappen dat je deze uitdagingen niet altijd zelf het hoofd kunt bieden. Dat het soms wenselijk is om ondersteuning te krijgen. En wij maken duidelijk dat het vragen om die ondersteuning krachtig is. Het kan gaan over het verlies van een dierbare, het onvoldoende contact of steun ervaren van naaste(n), eenzaamheidsgevoelens, gepest worden of bijvoorbeeld een echtscheiding. Waar mogelijk proberen we de individuele vragen te bundelen en door middel van een collectief aanbod van antwoord te voorzien. Vaak vormt de herkenning van de onderlinge samenhang al een groot onderdeel van de oplossing.

Sociaal werk – Individueel

Met ons individuele sociaal werk ondersteunen we inwoners die tijdelijk hulp nodig hebben met een aantal gesprekken. Regelmatig zijn we betrokken bij inwoners met ‘multiproblematiek’, waarbij op drie of meer levensgebieden problemen voorkomen. Dan is onze inzet een combinatie van hulpverlening en present zijn. Waar onze inzet eindigt en die van ‘tweedelijns’ zorg (specialistische jeugdzorg en/of volwassenzorg) begint, is dan best een ‘grijs gebied’ en vraagt nauwkeurig maatwerk.

2021

Ons team van sociaal werkers die ‘individuele ondersteuning’ bieden, was iedere werkdag bereikbaar en kreeg wederom een grote diversiteit aan vragen binnen. Van een financiële vraag over de huurtoeslag tot het vermoeden van eenzaamheid bij de buurman, van een vraag over echtscheiding tot een vraag over het willen doen van vrijwilligerswerk, van een vraag van een professional die zich zorgen maakt over de veiligheid van een inwoner tot de vraag van een jongere over het omgaan met leeftijdsgenoten.
Onze organisatie is de ‘brede toegang’ in Voorschoten, met andere woorden: iedereen kan er met alle vragen terecht. Dit vraagt het hebben van een team van sociaal werkers met een diversiteit aan kennis, expertise en passende werkervaring.

Cijfers

De meeste (hulp)vragen gingen over geldzaken en regelgeving, namelijk 29% van het totaal. Dit kwam onder andere tot uitdrukking door de groei van het aantal vragen aan onze sociaal raadsvrouw: 142 in 2021. In tegenstelling tot 2020, toen het er 108 waren. Een groei van 130%.

Cijfers individuele ondersteuning 2021. Aantal nieuwe hulpvragers.

Sociaal WerkSociaal RaadsliedenWelzijn op ReceptVrijwilliger gezochtTotaal nieuwe hulpvragers 2021
58314219147891

Informatie en advies - Onderwerpen op thema

Individuele Ondersteuning – Onderwerpen

Onderwerp2021 in %
Echtscheiding5%
Gezinsondersteuning5%
Over/voor kind6%
VT2%
Schoolmaatschappelijkwerk[1]1%
Huisvesting4%
Jongeren6%
Weerbaarheid0,4%
Rouwverwerking0,3%
Ouderenondersteuning8%
Corona1%
Welzijn op Recept2%
Sociale activering[2]4%
Welzijnsvisites13%
Participatie2%
Overig16%
Mantelzorgondersteuning6%
Zoekt een vrijwilliger16%
Wil zich inzetten als vrijwilliger3%

Geslacht hulpvragers

Leeftijd hulpvragers

Het verhaal van mevrouw Mulder

Mevrouw Mulder (50 jaar) klopte twee jaar geleden bij ons aan omdat ze er helemaal doorheen zat. Er waren problemen ontstaan na een scheiding. Haar jongste zoon woonde voorheen nog bij haar, maar was later op een nare manier bij haar weggehaald door haar ex-man. Hier had mevrouw vreselijk veel verdriet van. Ze had geprobeerd hulp te krijgen van een andere organisatie, maar het was niet gelukt om dat op te starten. Er was veel verwarring en slechte communicatie geweest. Onze sociaal werker bleef met mevrouw in contact en met veel wandelen, praten en reflecteren lukte het om de pijn wat te verzachten. Zo klom mevrouw Mulder langzaam weer uit het dal en kon ze weer genieten van kleine dingen, zoals een mooie bloem, een kaartje of de zon op haar gezicht.

Het gaat nu een stuk beter met mevrouw, het lukt haar nu om na tegenslagen weer sneller op te krabbelen. Helaas heeft ze (door lange wachtlijsten) nog steeds geen therapie, wat ze eigenlijk wel nodig heeft om haar angsten en trauma’s te kunnen verwerken. Onze sociaal werker spreekt haar gelukkig nog steeds elke maand en dan kijken ze in kleine stapjes hoe nu verder. Mevrouw Mulder heeft haar rust weer teruggevonden en kan accepteren dat er dagen zijn dat het even wat minder goed gaat en zichzelf daarna weer beter oppakken.

Onze sociaal werker is trots op deze mevrouw en wat ze samen hebben bereikt. Ze is geen therapeut en zou het mevrouw gunnen om haar angsten en trauma’s een plek te kunnen geven. Of dat uiteindelijk nog gaat gebeuren blijft spannend, maar één ding is zeker: er staat weer een sterkere mevrouw Mulder.

(Mevrouw Mulder is een gefingeerde naam.)

“Ik vind werken bij Voorschoten Voor Elkaar leuk omdat het een organisatie is die het personeel de ruimte geeft om met ideeën te komen en hen ook hoort en ziet hierin. Het is een snelgroeiende organisatie waar ik ervaar dat alle collega’s enorm gemotiveerd zijn om de inwoners zo goed mogelijk te begeleiden bij hun hulpvragen. Ik krijg energie van die positiviteit en motivatie.”

Lysanne, sociaal werker

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts door naar een sociaal werker. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Soms spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De sociaal werker gaat in gesprek over het welbevinden, talent of de passie van de inwoner en waar hij/zij (weer) blij van wordt.

GGZ-pilot

Met deze pilot beantwoorden we de vraag: wat past er bij Voorschoten Voor Elkaar en waar is meer GGZ-specialisme nodig? De basis van de pilot is eenvoudig: bij alle aanmeldingen heeft Voorschoten Voor Elkaar oog voor de mogelijke aanwezigheid van psychiatrische componenten in de vraag, dan wel in de oorzaak van het ervaren van problemen. Ons uitgangspunt is helder: sociaal werkers behandelen niet, zij begeleiden. Als iemand een behandeling krijgt, of heeft gekregen van een GGZ-instelling, kan de sociaal werker bijvoorbeeld helpen om het geleerde in de praktijk te brengen, of praktische ondersteuning bieden.

Project ‘Wegwijs op school’

Met de start van het nieuwe schooljaar gingen wij in 2021 van start met het project ‘Wegwijs op school’. Het doel daarvan is om ouders met een vluchtelingenachtergrond te koppelen aan zogeheten ‘maatjesouders’. Maatjesouders zijn ouders van dezelfde school die als vrijwilliger vluchtelingouders wegwijs maken op school, in de buurt en in Voorschoten. Eén van onze sociaal werkers organiseert dit project samen met een vrijwilliger die veel ervaring heeft in het onderwijs. We zijn begonnen op twee scholen en trekken nauw samen op met Vluchtelingenwerk.

Het verhaal van meneer de Bruin

Via Welzijn Op Recept kwamen wij in contact met meneer de Bruin; meneer was eenzaam en wilde graag meer contact met andere mensen. Bij de intake vertelde hij dat zijn vrouw vergevorderde Alzheimer heeft, ze woont in een tehuis en zelfs op bezoek kan hij nog maar weinig contact meer met haar krijgen. Na zoveel jaar samen voelt het eenzaam zonder haar.

Samen met meneer besloot onze sociaal werker een maatje te zoeken om gezellig mee te kletsen en/of iets actiefs mee te doen. Ook bespraken ze de mogelijkheid om, wanneer corona het weer toe zou laten, meneer zou kunnen aansluiten bij de koffieochtenden in buurthuis Vliethuis. Daar zou hij meerdere andere mensen kunnen treffen voor en praatje en/of een spelletje.

Uiteindelijk vond onze sociaal werker een hele leuke vrouw om aan meneer te koppelen als een maatje. En ook de koffieochtenden bleken een succes. Meneer is daar nu regelmatig te vinden. Zo was de sociaal werker een keer aan het werk in Vliethuis en zag zij hem sjoelen in de woonkamer. Toen zij hem eind 2021 belde om te vragen of alles nog goed liep met zijn maatje, vertelde hij dat ze op dat moment gezellig bij hem thuis aan de koffie zat. Het gaat dus een heel stuk beter met meneer de Bruin.

(Meneer de Bruin is een gefingeerde naam.)

Mantelzorg en meer

Iemand die langdurig (meer dan drie maanden), intensief en onbetaald zorgt voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur is een mantelzorger. Bij mantelzorgen komt heel wat kijken. Het kan naasten veel voldoening geven, maar ook vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich meebrengen. Inwoners die niet weten hoe ze bepaalde zaken moeten regelen rondom de zorg voor een ander, of ondersteuning nodig hebben bij de mantelzorgtaken kunnen bij ons terecht. Wij kijken met hem of haar mee naar welke vorm van ondersteuning het beste bij de situatie past en/of verwijzen eventueel door .

We signaleren dat er een toenemend beroep op mantelzorgers wordt gedaan door de stijgende vergrijzing, minder inzet en/of minder snelle inzet van professionele ondersteuning en de wens en noodzaak van mensen om langer zelfstandig te blijven wonen. In Voorschoten zijn er ruim 6.000 mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 895 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan acht uur per week voor iemand anders en doen dat langer dan drie maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan.

De Odensehuiskamer (voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten) is een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen, daarnaast biedt het hen de mogelijkheid om even iets voor zichzelf te doen, wanneer hun naaste in de huiskamer is.

Enkele cijfers

 • We kwamen in 2021 met 62 nieuwe mantelzorgers in contact;
 • Gemiddeld over 2021 was er met 103 mantelzorgers actief contact;
 • In het laatste kwartaal van 2021 waren dat er 208.

Informatie voor mantelzorgers

In 2021 zijn we gestart met het versturen van nieuwsbrieven aan de ons bekende mantelzorgers. Ook hebben we onze website uitgebreid met extra informatiepagina’s voor mantelzorgers. Verder hebben we flyers voor mantelzorgers ontwikkeld; een algemene flyer en een 3-minutencheck om bewustwording te creëren rondom overbelasting. Daarnaast zijn we gestart met het organiseren van een (drukbezochte) cursus ‘dementie voor mantelzorgers’.

Jonge mantelzorgers

We hadden ook in 2021 weer specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers, omdat we weten dat zij zich vaak niet kenbaar maken. Via de scholen, het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk proberen we ze in beeld te krijgen, zodat we ze gericht kunnen ondersteunen. In 2021 hebben we verschillende acties georganiseerd, zoals het aanbieden van een cadeaubon bij aanmelding tijdens de week van de Jonge Mantelzorger en het uitdelen van ijsjes in de zomer. Hiermee hebben we respectievelijk 21 en 11 jonge mantelzorgers kunnen bereiken.

Andere acties

In het kader van NLDoet op 31 mei organiseerden we een actie waarbij 16 vrijwilligers bij 115 mantelzorgers een mantelzorgattentie langsbrachten. Burgemeester Nadine Stemerdink was ook aanwezig en omroep Sleutelstad.nl maakte er een reportage van.

Vanwege corona was er ook in 2021 geen bijeenkomst mogelijk in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Daarom zorgden we (in samenwerking met plaatselijke ondernemers) voor een waarderingscadeau voor 89 mantelzorgers die zich hiervoor bij ons gemeld hadden.

Bekijk video

Over leven na de mantelzorg

“Mijn leven draaide alleen om de verzorging
van  mijn man”

Mevrouw Heinen heeft via Voorschoten Voor Elkaar een ‘maatje’ gekregen. Iedere week komt de van oorsprong Tjechische Denisa een kopje koffie drinken en kletsen ze honderduit. Als mantelzorger voor haar man had mevrouw Heinen 1,5 jaar elke dag veel mensen over de vloer. Na het overlijden van haar man was haar huis opeens heel erg stil.

Mevrouw Heinen: “Dat was een hele zware tijd. Mijn leven draaide alleen om de verzorging van mijn man. Ik was er echt de hele dag mee bezig. Hij was zo’n actieve man. Ik heb hem nooit horen klagen. Hij is uiteindelijk overleden aan COVID-19. We waren 61 jaar getrouwd en we waren echt zo’n echtpaar dat alles samendeed. Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Gelukkig heb ik hele lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij doen wat ze kunnen, maar ze wonen ook niet allemaal in de buurt en hebben drukke levens.”

Hoe kwam u aan uw maatje Denisa?
“Dat is eigenlijk via mijn zoon gegaan. Hij maakte zich zorgen over mij en heeft contact opgenomen met Voorschoten Voor Elkaar. Diantha (sociaal werker) van Voorschoten Voor Elkaar heeft toen gekeken wat zou kunnen helpen en ze zijn toen op zoek gegaan naar een ‘maatje’. Toen man overleed viel ik in zo’n groot gat. Gelukkig ben ik toen via Voorschoten Voor Elkaar in contact gekomen met Denisa en dat klikte gelijk.”

>> Lees hier het hele verhaal van mevrouw Heinen en haar maatje Denisa.

“Ik werk graag bij Voorschoten Voor Elkaar vanwege de vrijheid die ik krijg om mantelzorgondersteuning in Voorschoten op de kaart te zetten en samen met mijn collega’s het wijkwerk verder uit te breiden.”

Diantha, sociaal werker

Geldzaken en regelgeving

Tegenwoordig wordt er door de overheid steeds meer van iedereen verwacht om zelfredzaam te zijn, ook op financieel gebied. Terwijl regels en regelingen best ingewikkeld zijn voor veel mensen. Wij helpen Voorschotenaren op weg met het zoeken naar een juist antwoord.

Vragen die we in 2021 kregen waren bijvoorbeeld:

 • Ik heb flinke schulden, hoe kom ik hier uit?
 • Ik ga scheiden, waar moet ik allemaal aan denken?
 • Voor welke uitkering/minimaregeling kom ik in aanmerking?
 • Ik heb betalingsachterstanden, wat kan ik doen?
 • Kom ik in aanmerking voor urgentie voor een woning?
 • Kom ik in aanmerking voor een pakket van de Voedselbank?
 • Kan ik geholpen worden met een verblijfsvergunning verlengen?

Sociaal raadsvrouw

Wij bieden ondersteuning aan inwoners van Voorschoten die vragen hebben over o.a. het recht op een uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken. Inwoners met een dergelijke vraag krijgen gelijk een afspraak met onze sociaal raadsvrouw.

In heel veel ‘zaken’ werken we nauw met elkaar samen; het sociaal werk, Schuldhulpmaatje en de sociaal raadsvrouw.

In 2021 werd steeds duidelijker dat de beschikbare formatie (twee werkdagen) onvoldoende aansloot op de hoeveelheid en diversiteit van de vragen die aan ons gesteld werden. Dankzij tijdelijke extra financiering van de gemeente Voorschoten konden we in het najaar van 2021 onze formatie uitbreiden met acht uur per week. Hopelijk krijgt dat in 2022 een vervolg.

Formulierenbrigade en Schuldhulpmaatje

“Bij problemen met het invullen van formulieren of het bijhouden van een goede administratie, helpen de vrijwilligers van de Formulierenbrigade.”

Iedere dinsdag zijn de vrijwilligers in de bibliotheek aanwezig, ook tijdens periodes van lockdown, omdat juist deze ondersteuning belangrijk is om door te laten gaan. Onze sociaal raadsvrouw en de armoederegisseur ondersteunen de vrijwilligers.

In het najaar van 2021 zijn de vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de administratie, onderdeel geworden van SchuldHulpMaatje. Hiermee is deze expertise gebundeld en zijn alle vrijwilligers ook verzekerd van de juiste ondersteuning en scholing door SchuldHulpMaatje. Ook werd SchuldHulpMaatje nauw betrokken bij het project Eerste Hulp Bij Geldzorgen.

“Ik vind dit werk leuk om te doen omdat het heel verschillend is. Je weet nooit hoe de dag start en eindigt en wat voor vragen je krijgt van klanten. Een dag is nooit hetzelfde. Daarnaast vind ik het leuk om iets voor de mens te kunnen betekenen omdat zij dit zelf niet kunnen vanwege verschillende redenen. Een voordeel voor mij is ook dat als ik iets niet weet dat ik het ga uitzoeken en dat ik daar weer van leer. De hulpvragen worden namelijk steeds ingewikkelder.”

Nadia, sociaal raadsvrouw

Armoederegisseur

Sinds de zomer van 2020 heeft Voorschoten Voor Elkaar een armoederegisseur.

Eén van de doelstellingen van de armoederegisseur luidt dat zij het aanspreekpunt is voor gemeente, inwoners, scholen en maatschappelijke organisaties over het voorkomen van armoede (zeker ook bij kinderen). De armoederegisseur is gesprekspartner wanneer er een situatie ontstaat waarbij een inwoner vastloopt in (financiële) hulpverlening en betrokken organisaties er niet meer uitkomen. Ook doet de armoederegisseur voorstellen hoe beleid te verbeteren om dit te voorkomen.

De armoederegisseur is in Voorschoten projectleider van de implementatie van het project Eerste Hulp Bij Geldzorgen.

Eerste Hulp Bij Geldzorgen

Vroegsignalering en kwetsbare doelgroepen

Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente verplicht om mensen met een beginnende betalingsachterstand te signaleren en hulp aan te bieden. Dit doet de gemeente Voorschoten op twee verschillende manieren. Enerzijds wordt dit gedaan door middel van vroegsignalering. Het project heet Eerste Hulp Bij Geldzorgen (EHBG). Anderzijds is dit gerealiseerd door middel van de implementatie van de Nederlandse Schuldhulp Route.

Het project EHBG houdt in dat er maandelijks een uitdraai wordt gemaakt uit een systeem (RIS) waar alle schuldeisers betaalachterstanden in aanmelden. Deze meldingen worden bekeken op urgentie aan de hand van schuldomvang, aantal schulden en duur van de betaalachterstanden. Hierna wordt bepaald of (en hoe) er contact gezocht gaat worden met de betreffende inwoner. Een schuldhulpverlener van de Stadsbank gaat vervolgens samen met een sociaal werker op huisbezoek en maakt, als de inwoner daarvoor openstaat, samen met hem of haar een integraal plan van aanpak.

Het verhaal van mevrouw Jansen

Mevrouw Jansen klopte bij Voorschoten Voor Elkaar aan omdat ze haar tandartsrekening niet kon betalen. Ze had veel pijn aan haar gebit. Onze sociaal raadsvrouw schreef daarom voor haar een fonds aan. Die werd gelukkig toegekend, dus mevrouw Jansen kon zich laten behandelen door een tandarts. Ze was hier heel erg blij om en vertelde dat ze nooit eerder wat had gekregen als ze iets nodig had of als ze wat had aangevraagd: “Wat fijn dat er een organisatie bestaat die de kwetsbaren in de samenleving helpt.”

(De naam mevrouw Jansen is gefingeerd.)

Belactie TOZO

Namens de gemeente Voorschoten is er in maart 2021 een belactie gehouden door Voorschoten Voor Elkaar. Hierbij zijn alle ondernemers gebeld die zich hadden aangemeld voor de TOZO-regeling. Dit was één van de financiële regelingen van de rijksoverheid, ingesteld i.v.m. COVID.

Het doel van de belactie was om te informeren of de ondernemer de weg wist naar de diverse steunmaatregelen. Of dat er wellicht behoefte was aan ondersteuning door het sociaal werk voor bijvoorbeeld praktische zaken of eventueel voor de kinderen in het gezin die mogelijk behoefte hadden aan steun.

Belactie gedupeerden toeslagenaffaire

In het voorjaar van 2021 is Voorschoten Voor Elkaar, in opdracht van de gemeente Voorschoten, gestart met het bellen van de Voorschotense gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze opdracht is in het 2e kwartaal van 2021 afgerond en bijna alle betreffende mensen zijn bereikt. De meesten gaven aan dat de situatie te lang geduurd heeft en vertelden alles al te hebben afbetaald/afgelost. Dat maakte dat het voor hen geen ’actuele‘ kwestie meer was.

Er waren echter ook dossiers waarbij gedupeerden nog onder bewind stonden. Deze mensen leefden in een situatie waarbij grote financiële zorgen en spanningen waren. Zij kregen het aanbod om van ons ondersteuning te krijgen. Een aantal van hen heeft daar meteen gebruik van gemaakt. Voor anderen was het handig te weten dat wij er zijn, mochten ze nog tegen iets aanlopen waarbij ondersteuning gewenst is.

Belactie TOZO

Namens de gemeente Voorschoten is er in maart 2021 een belactie gehouden door Voorschoten Voor Elkaar. Hierbij zijn alle ondernemers gebeld die zich hadden aangemeld voor de TOZO-regeling. Dit was één van de financiële regelingen van de rijksoverheid, ingesteld i.v.m. COVID.

Het doel van de belactie was om te informeren of de ondernemer de weg wist naar de diverse steunmaatregelen. Of dat er wellicht behoefte was aan ondersteuning door het sociaal werk voor bijvoorbeeld praktische zaken of eventueel voor de kinderen in het gezin die mogelijk behoefte hadden aan steun.

Belactie gedupeerden toeslagenaffaire

In het voorjaar van 2021 is Voorschoten Voor Elkaar, in opdracht van de gemeente Voorschoten, gestart met het bellen van de Voorschotense gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze opdracht is in het 2e kwartaal van 2021 afgerond en bijna alle betreffende mensen zijn bereikt. De meesten gaven aan dat de situatie te lang geduurd heeft en vertelden alles al te hebben afbetaald/afgelost. Dat maakte dat het voor hen geen ’actuele‘ kwestie meer was.

Er waren echter ook dossiers waarbij gedupeerden nog onder bewind stonden. Deze mensen leefden in een situatie waarbij grote financiële zorgen en spanningen waren. Zij kregen het aanbod om van ons ondersteuning te krijgen. Een aantal van hen heeft daar meteen gebruik van gemaakt. Voor anderen was het handig te weten dat wij er zijn, mochten ze nog tegen iets aanlopen waarbij ondersteuning gewenst is.

Ontmoeten en meedoen

Ontmoeten en meedoen

Sociale contacten zijn belangrijk voor ieders gezondheid en geluk. Meestal is er wel iemand in het eigen netwerk of in de wijk van een inwoner, waar hij/zij op terug kan vallen of steun aan kan hebben als dit nodig is. Vooral daar waar verbindingen tussen inwoners onderling of tussen inwoners en organisaties niet vanzelf ontstaan, kunnen wij van betekenis zijn. Waar inwoners elkaar ontmoeten ontstaat iets nieuws. Een nieuw inzicht, andere gedachten, inspiratie, nieuw gezelschap of een stimulans om (samen) iets te ondernemen. Het leidt altijd tot meer en niemand is er ooit te oud voor.

Parkhuis bestaan 6 jaar

Buurtontmoetingsplekken:
Parkhuis en Vliethuis

Wij stimuleren het gebruik van toegankelijke buurtontmoetingsplekken, kleinschalig en vooral in beheer van buurtbewoners. Dergelijke buurtontmoetingsplekken zorgen ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen en dat ze het gevoel hebben mee te tellen.

Parkhuis en Vliethuis worden op alle dagen goed bezocht. Het ontmoeten en contact maken worden door mensen als zeer prettig ervaren. Zeker in de tijd dat contact maken met anderen niet vanzelfsprekend was (door COVID). Vrijwilligers dragen hun steentje bij en halen plezier uit de activiteiten en bezoekers kijken echt uit naar deze dagen. Ook de functie ‘signaleren en sociale controle’ is erg van belang geweest, hebben we de afgelopen tijd gemerkt. Even bellen of op huisbezoek gaan omdat iemand niet is geweest, kan letterlijk levens redden.

Parkhuis wordt met wat ondersteuning van een sociaal werker door inwoners zelf gerund. Ook in Vliethuis zijn er diverse activiteiten die door buurtbewoners zelf georganiseerd worden, zoals de kinderclub en de huiswerkklas.

(Foto rechts: op 30 augustus werd door vrijwilligers en bezoekers het 6-jarig bestaan van Parkhuis gevierd.)

 

Open Eettafel werd Open Koffietafel

De Open Eettafel bood voorheen de mogelijkheid om één keer per maand samen te eten. Doel was het opdoen van sociale contacten en daardoor het verminderen van eenzaamheid. Vanwege de coronamaatregelen moesten we in 2020 hiermee stoppen. Omdat we hoorden dat er bij een aantal bezoekers behoefte aan was, zijn we daarom eind 2020 gestart met een alternatief voor de Open Eettafel: het werden (open) koffieochtenden. Deze hebben bijna het hele jaar in 2021 plaatsgevonden. De ochtenden werden goed bezocht en zeer gewaardeerd. Het bood onze sociaal werkers de kans om mensen te spreken, na te gaan hoe het thuis ging en waar nodig eventuele extra ondersteuning te organiseren.

Odensehuiskamer

De Odensehuiskamer is een open inloop voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Deze is normaal gesproken drie dagen in de week geopend in Vliethuis. Een sociaal werker begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en deelnemers die zelf invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken. Er is geen indicatie voor nodig, dit bespaart geld bij de WMO. Verder helpt het deelnemers en hun mantelzorgers om langer thuis te kunnen blijven wonen. Elke maandagmiddag is er een volle teken/schildergroep. Op donderdagen kan er deelgenomen worden aan muziekmiddagen (het OdenseHuisOrkest). Van de mogelijkheid om te lunchen wordt volop gebruik gemaakt. Dit levert gezellige lunchtafels op met goed verzorgd eten door de Gemiva-SVG Groep.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenproblemen (en hun naasten) een plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten krijgt men informatie over dementie en kunnen ideeën en ervaringen uitgewisseld worden. Vijftien vrijwilligers zorgen er al jaren voor dat dit een zeer goedlopende activiteit is. Aan de bezoekersaantallen zien we dat er behoefte is aan elkaar te ontmoeten, het stellen van vragen en het krijgen van informatie over dementie. Voor zowel de persoon met dementie als zijn/haar naasten.
Vanwege de coronaomstandigheden zijn we ook in 2021 doorgegaan met live uitzendingen via internet, dit bleek heel goed mogelijk en leverde veel kijkers op. Soms wel 150 per uitzending, omdat uitzendingen hierdoor natuurlijk op elk moment te bekijken waren. Toch waren we heel blij dat we op 15 september 2021 weer konden overstappen naar de live bijeenkomsten.

Het OdenseHuisOrkest

Sinds oktober 2020 wordt er in de Odensehuiskamer in Voorschoten op een laagdrempelige manier groepsgewijs samen muziek gemaakt. Een muziekvrijwilliger en de projectleider organiseren wekelijks muzikale ontmoetingen met de bezoekers van de Odensehuiskamer.

Voor zover de COVID-19 maatregelen dit in 2021 toelieten is op anderhalve meter zachtjes gezongen, gespeeld met eenvoudige percussie-instrumenten, bewogen, ontspannen en zijn er naar aanleiding van het spelen mooie gesprekken op gang gekomen. Dit alles om toe te werken naar een duurzaam orkest, hopelijk in de tweede helft van 2022. De muzikale ontmoetingen in de Odensehuiskamer worden als ontspannend en plezierig ervaren.

Recente onderzoeken (Leyden Academy on Vitality And Aging) wijzen uit wat actieve kunstparticipatie kwetsbare ouderen biedt:
1. Positiviteit: vrolijk zijn, ontsnappen, genieten, ‘beter voelen’;
2. Zingeving: door uitgedaagd te worden en een leven lang leren;
3. Kwalitatieve sociale interacties: ‘op een andere manier contact’.

 

 

Mantelzorger Elaine over de Odensehuiskamer:

“Als mijn moeder terugkwam van een activiteit, straalde ze”

Elaines moeder had net twee maanden geleden haar echtgenoot verloren toen de coronacrisis uitbrak. Door de isolatie die dat met zich meebracht, duurde het niet lang voordat de eenzaamheid toesloeg. Aanvankelijk zocht Elaine daarom naar iemand die kon helpen bij de rouwverwerking, maar na een lang traject bleek in april vorig jaar dat haar moeder dementerend was. Gelukkig kon zij terecht bij de Odensehuiskamer, waar ze met open armen en geduld werd ontvangen.

 “Via Voorschoten Voor Elkaar kwam ik ook de Cirkelbus tegen. De bus brengt haar naar allerlei activiteiten en in de Odensehuiskamer kan ze meerdere dagen per week terecht voor leuke activiteiten. Eerst keek ze nog even de kat uit de boom, maar al snel voelde ze zich er helemaal thuis. Aan het einde van de dag belde ze me steeds gelukkig op. Iedereen neemt daar rustig de tijd voor haar – dat lukt mij niet altijd naast mijn baan en gezin. Ik ben zelf ook een keertje meegegaan en zag hoe blij ze ervan werd. Na een schilderles kwam ze met meerdere kunstwerken thuis: ze bleek een natuurtalent.”

>> Lees het hele verhaal van Elaine hier.

 

‘Sluit ouderen niet uit, maar aan’

De coronacrisis maakte het voor eenzame ouderen nog lastiger om contact in de buurt te hebben. Contact via internet zou een oplossing kunnen bieden om het sociaal isolement te beperken. Helaas ontbreekt het veel ouderen vaak aan digitale middelen en/of vaardigheden om online sociale contacten te onderhouden. Voorschoten Voor Elkaar wilde hier graag iets aan doen en startte begin 2021 met het project ‘Sluit ouderen niet uit, maar aan’. Dankzij de steun van Zorg en Zekerheid kon Voorschoten Voor Elkaar leentablets met abonnement aanschaffen.

Deelnemers aan het project krijgen een leentablet en begeleiding door een vrijwilliger uit de buurt. De vrijwilliger legt de werking van de tablet uit zodat de oudere zelf aan de slag kan. Rustig thuis op zijn/haar eigen tempo. De tablet mag gedurende vijf weken geleend worden en daarna kan de deelnemer besluiten om deze wel of niet over te nemen.

Het project bleek in een behoefte te voorzien en draait nog steeds op volle toeren. Een vrijwilliger heeft inmiddels de coördinatie overgenomen.

Lees ook het verhaal van mevrouw Lien-Buis; >> “De tablet heeft mijn wereld groter gemaakt.”

 

 

Collegereeksen door: Stichting Oud Geleerd Jong gedaan

Speciaal voor senioren die op zoek zijn naar meer cognitief uitdagende activiteiten, organiseerde Voorschoten Voor Elkaar gedurende 2021 een aantal collegereeksen. De colleges werden gegeven door studenten van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan.

Zo werd er bijvoorbeeld inzicht gegeven over de werking van ons brein en de invloed van muziek daarop. En er waren colleges te volgen over de ontwikkeling van de industriële samenleving.

Het initiatief bleek te voorzien in een behoefte; de opkomst was hoog. Het maximale aantal deelnemers (20 per keer) werd ruimschoots gehaald. Daarom is besloten ook in 2022 weer een aantal reeksen te organiseren.

Foto: Marcel Krijgsman

 

 

 

 

Buurttuin Vliethuis: van grasveldje naar buurttuin

Dankzij een bundeling van krachten is er in het afgelopen jaar een prachtige buurttuin voor alle bewoners van de wijk Vlietwijk in Voorschoten gerealiseerd. Gedreven vrijwilligers en sociaal werkers hebben maandenlang hard gewerkt aan een tuin die toegankelijk is voor iedereen. De tuin heeft diverse voorzieningen, zoals een pluktuin en een tuinterras met natuurlijke zon- en windwering. Door de aanleg van deze tuin heeft Voorschoten Voor Elkaar de biodiversiteit in de wijk vergroot en een buurtvoorziening gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen tuinieren.

 

 

 

 

❤️Een hart onder de riem voor alle Voorschotenaren❤️

Halverwege februari gingen onze sociaal werkers de straat op om de inwoners van Voorschoten een zogenoemd ‘hart onder de riem te steken’. Voorschoten Voor Elkaar was zich bewust van de impact die de coronacrisis op iedereen had. Daarom werden er kaartjes uitgedeeld en gesprekken gevoerd. Om mensen moed in te spreken, maar ook om te laten weten dat iedereen bij Voorschoten Voor Elkaar terecht kan voor hulp of ondersteuning. 💪

(Foto: Vertelfotograaf)

Bijeenkomst bewoners met schimmel in hun woning

In september werd een bijeenkomst georganiseerd door sociaal werkers samen met het sociaal raadsliedenwerk. Via verschillende wegen waren inwoners met klachten over schimmel in hun woningen bij ons gekomen. Tijdens de avond waren drie gezinnen aanwezig, een ambtenaar is door Voorschoten Voor Elkaar nadien erbij betrokken en de andere inwoners die bekend zijn met dit vraagstuk, kregen een verslag van de bijeenkomst van ons. We onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijk bezwaar in te dienen.

Open dagen doelgroep bijstandsgerechtigden

Op 2 en 10 november hebben we in samenwerking met de gemeente een aantal bijstandsgerechtigden uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om met deze doelgroep in contact te komen, informatie te verstrekken over onze organisatie en eventueel persoonlijk of in groepsverband een vervolgtraject te organiseren. Er is een algemene presentatie gegeven over Voorschoten Voor Elkaar en vervolgens konden de aanwezigen in gesprek met een sociaal werker over een specifiek thema, zoals vrijwillige inzet, EHBG (Eerste Hulp Bij Geldzorgen), sociaal raadswerk, relatie en gezin. Ook waren er vrijwilligers aanwezig die hun ervaring deelden met de aanwezigen.  Het waren vruchtbare bijeenkomsten waarbij achteraf enkele aanwezigen zich aanmeldden voor het traject ‘Sociale Activering’ dat Voorschoten Voor Elkaar aanbiedt.

🎄 Een kerstwensboom bij buurthuis Vliethuis🎄

In december stond er, in het kader van ‘elkaar ontmoeten’, bij buurthuis Vliethuis een grote, verlichte kerstwensboom. Mensen die een vraag hadden of juist graag iets voor een ander wilden doen, konden dat via een speciale bal in de boom laten weten. ❤️ Een soort ‘analoge’ versie van ons vrijwilligersplatform dus eigenlijk.

“Het is een lastige tijd, maar we komen er doorheen”💪

Erik Olijerhoek van Plaatjes vullen Gaatjes verraste eind februari verschillende Voorschotenaren met muziek aan de voordeur.🎵🎶 Erik was door Voorschoten Voor Elkaar gevraagd om langs te fietsen met zijn mobiele platenspeler en koffertje vol vinyl. Op verzoek draaide hij plaatjes bij een 20-tal mensen op de stoep. Gewoon om even een glimlach op ieders gezicht te toveren in die (door corona) moeilijke maanden.

(Foto: Vertelfotograaf)

Herfstweek in Vliethuis

Een stekjesmarkt, de onthulling van de ’tuinnaam‘, een expositie van natuurschilderijen (gemaakt door Kunstgenootschap Vlietstreek), een collegereeks voor senioren en natuurlijk ook: verse poffertjes. Dit alles en nog veel meer was er te beleven tijdens de activiteitenweek die tijdens de herfstvakantie was georganiseerd in buurthuis Vliethuis.

Zo werd er bijvoorbeeld ook geschilderd onder leiding van een kunstenares. Jong en oud waren aanwezig en samen werd een prachtig kunstwerk gemaakt dat nu een mooi plekje heeft in Vliethuis. Daarnaast kon er vers appelsap en vruchtentaartjes gemaakt worden. Het sluitstuk van de week was een drukbezochte workshop percussie. Al met al een zeer geslaagde herfstweek met 250 bezoekers.

’De Grote Soep Voor Elkaar Show’

In de donkere dagen voor kerst zorgde Voorschoten Voor Elkaar voor een opkikkertje voor een aantal Voorschotenaren: ‘De grote ‘Soep Voor Elkaar Show’.

Enthousiaste vrijwilligers maakten thuis soep met behulp van een pakket dat geleverd werd door een lokale groenteboer. Deze soep werd vervolgens op 23 december door vrijwilligers en de Voorschotense Rotary rondgebracht bij ouderen die door omstandigheden aan huis gekluisterd zijn. Een plaatselijke bakker leverde er een heerlijke snee brood bij.

In totaal werden er 80 porties soep gekookt en rondgebracht. Verder waren bij deze actie zo’n 23 vrijwilligers betrokken en 2 lokale ondernemers plus de gemeente.

❤️Een hart onder de riem voor alle Voorschotenaren❤️

Halverwege februari gingen onze sociaal werkers de straat op om de inwoners van Voorschoten een zogenoemd ‘hart onder de riem te steken’. Voorschoten Voor Elkaar was zich bewust van de impact die de coronacrisis op iedereen had. Daarom werden er kaartjes uitgedeeld en gesprekken gevoerd. Om mensen moed in te spreken, maar ook om te laten weten dat iedereen bij Voorschoten Voor Elkaar terecht kan voor hulp of ondersteuning. 💪

(Foto: Vertelfotograaf)

“Het is een lastige tijd, maar we komen er doorheen”💪

Erik Olijerhoek van Plaatjes vullen Gaatjes verraste eind februari verschillende Voorschotenaren met muziek aan de voordeur.🎵🎶 Erik was door Voorschoten Voor Elkaar gevraagd om langs te fietsen met zijn mobiele platenspeler en koffertje vol vinyl. Op verzoek draaide hij plaatjes bij een 20-tal mensen op de stoep. Gewoon om even een glimlach op ieders gezicht te toveren in die (door corona) moeilijke maanden.

(Foto: Vertelfotograaf)

Bijeenkomst bewoners met schimmel in hun woning

In september werd een bijeenkomst georganiseerd door sociaal werkers samen met het sociaal raadsliedenwerk. Via verschillende wegen waren inwoners met klachten over schimmel in hun woningen bij ons gekomen. Tijdens de avond waren drie gezinnen aanwezig, een ambtenaar is door Voorschoten Voor Elkaar nadien erbij betrokken en de andere inwoners die bekend zijn met dit vraagstuk, kregen een verslag van de bijeenkomst van ons. We onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijk bezwaar in te dienen.

Herfstweek in Vliethuis

Een stekjesmarkt, de onthulling van de ’tuinnaam‘, een expositie van natuurschilderijen (gemaakt door Kunstgenootschap Vlietstreek), een collegereeks voor senioren en natuurlijk ook: verse poffertjes. Dit alles en nog veel meer was er te beleven tijdens de activiteitenweek die tijdens de herfstvakantie was georganiseerd in buurthuis Vliethuis.

Zo werd er bijvoorbeeld ook geschilderd onder leiding van een kunstenares. Jong en oud waren aanwezig en samen werd een prachtig kunstwerk gemaakt dat nu een mooi plekje heeft in Vliethuis. Daarnaast kon er vers appelsap en vruchtentaartjes gemaakt worden. Het sluitstuk van de week was een drukbezochte workshop percussie. Al met al een zeer geslaagde herfstweek met 250 bezoekers.

Open dagen doelgroep bijstandsgerechtigden

Op 2 en 10 november hebben we in samenwerking met de gemeente een aantal bijstandsgerechtigden uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om met deze doelgroep in contact te komen, informatie te verstrekken over onze organisatie en eventueel persoonlijk of in groepsverband een vervolgtraject te organiseren. Er is een algemene presentatie gegeven over Voorschoten Voor Elkaar en vervolgens konden de aanwezigen in gesprek met een sociaal werker over een specifiek thema, zoals vrijwillige inzet, EHBG (Eerste Hulp Bij Geldzorgen), sociaal raadswerk, relatie en gezin. Ook waren er vrijwilligers aanwezig die hun ervaring deelden met de aanwezigen.  Het waren vruchtbare bijeenkomsten waarbij achteraf enkele aanwezigen zich aanmeldden voor het traject ‘Sociale Activering’ dat Voorschoten Voor Elkaar aanbiedt.

’De Grote Soep Voor Elkaar Show’

In de donkere dagen voor kerst zorgde Voorschoten Voor Elkaar voor een opkikkertje voor een aantal Voorschotenaren: ‘De grote ‘Soep Voor Elkaar Show’.

Enthousiaste vrijwilligers maakten thuis soep met behulp van een pakket dat geleverd werd door een lokale groenteboer. Deze soep werd vervolgens op 23 december door vrijwilligers en de Voorschotense Rotary rondgebracht bij ouderen die door omstandigheden aan huis gekluisterd zijn. Een plaatselijke bakker leverde er een heerlijke snee brood bij.

In totaal werden er 80 porties soep gekookt en rondgebracht. Verder waren bij deze actie zo’n 23 vrijwilligers betrokken en 2 lokale ondernemers plus de gemeente.

🎄 Een kerstwensboom bij buurthuis Vliethuis🎄

In december stond er, in het kader van ‘elkaar ontmoeten’, bij buurthuis Vliethuis een grote, verlichte kerstwensboom. Mensen die een vraag hadden of juist graag iets voor een ander wilden doen, konden dat via een speciale bal in de boom laten weten. ❤️ Een soort ‘analoge’ versie van ons vrijwilligersplatform dus eigenlijk.

Opvoeden en opgroeien


Kinderen groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

Opvoeden en opgroeien gaat overal en bij iedereen hetzelfde: met vallen en opstaan. Voor de één verloopt dit redelijk soepel, voor de ander wat moeizamer. Als ouder wil je dat jouw kind of puber opgroeit in een stabiele en veilige omgeving, goed meekomt op school, lekker in zijn of haar vel zit en fijne vrienden of vriendinnen heeft. Soms gaat het in gezinnen op één of meerdere gebieden niet naar wens. Er kunnen vragen spelen op andere leefgebieden zoals financiën, woonruimte, relaties of gezondheid.

Wij maken ouders duidelijk dat het goed is om een opvoedvraag te stellen. Het is fijn voor een ouder als iemand ‘op afstand’ met ze meedenkt en waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen die ze misschien niet in hun vriendenkring durven delen. Ook twijfel over het ouderschap: ‘doe ik het wel goed’, is geen onderwerp dat iedereen kan bespreken in zijn/haar eigen omgeving.

Ouders, met name hoger opgeleide ouders, vinden meestal antwoorden op opvoedvragen in het eigen netwerk en via internet/sociale media. Andere ouders, zoals ouders met een migratieachtergrond, laagopgeleide ouders of alleenstaande ouders, vinden het doorgaans niet gemakkelijk om met opvoedvragen naar een instantie te gaan. Wij proberen juist ook deze ouders te ondersteunen, door ze actief op te zoeken bij de peuterspeelzaal, op school of via ons netwerk.

Corona

Zoals bekend heeft de coronasituatie er helaas aan bijgedragen dat sommige kinderen/jongeren thuis nog vaker problemen ervaarden. Los daarvan wordt steeds meer bekend wat de invloed van de hele situatie is op het welbevinden van kinderen en jongeren. Net als vorig jaar kozen we er regelmatig voor om met een ouder of jongere te gaan wandelen en ondertussen het gesprek te voeren. Ook spraken we vaker in onze grote vergaderzaal op onze hoofdlocatie af, omdat we daar beter dan bij een gezin thuis, op afstand, met goede ventilatie (raam open, winter en zomer), elkaar konden spreken. En zeker bij jongeren geldt dat je elkaar wil zien, want non-verbaal zegt gedrag ook veel. Door dit te benoemen krijg je met elkaar een veel beter beeld van wat er speelt. Soms lieten we jongeren ook naar één van onze locaties komen, om daar in alle rust bijvoorbeeld een examen te doen. En zeker toen de scholen dicht waren, probeerden wij juist de huiswerkbegeleiding zoveel mogelijk door te laten gaan.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) vormt de belangrijkste schakel tussen onze organisatie en de basisscholen. De SMW-er is het eerste aanspreekpunt en onderhoudt de contacten met alle basisscholen in Voorschoten. Voor kinderen die zich om verschillende redenen op school niet optimaal kunnen ontwikkelen vanwege bijvoorbeeld verlies en rouw, faalangst, echtscheiding ouders, pestgedrag of zwakke sociale vaardigheden, kan een beroep op de SMW-er gedaan worden. Ouders kunnen ook bij het SMW terecht met vragen rondom opvoeding, ouderschap, relaties en welzijn. Met elkaar wordt gekeken welke hulp gewenst is, waarbij de SMW-er altijd samenwerkt met het team van sociaal werkers.

Jongerenwerk

Onze jongerenwerkers waren weer duidelijk zichtbaar aanwezig op straat, beschikbaar en bereikbaar. Hun rode jassen laten letterlijk zien dat ze er zijn en wie de Voorschotense jongeren kunnen aanspreken. Mede dankzij een bijdrage van Stichting Boschuysen kon Voorschoten Voor Elkaar in 2021 e-scooters aanschaffen. Zo kunnen onze jongerenwerkers nu een stuk sneller heel Voorschoten aandoen op hun ambulante rondes. En het breekt meteen het ijs; er kan meteen over dit bijzondere vervoermiddel gesproken worden.

 

Jongerencentra Walk-In en de Groene Kikker

Een jongerencentrum is een plek waar jongeren welkom zijn, waar ze niet veroordeeld worden, waar ze met vrienden kunnen afspreken, maar vooral ook in gesprek kunnen met één van de jongerenwerkers.

In Alettahof hebben we in 2021 een ruimte ingericht voor een jongereninloopspreekuur; de Walk-In. Hier kunnen we nu een-op-een met jongeren spreken. Daarnaast hebben we sinds eind vorig jaar de Groene Kikker gehuurd (als opvolger van de tijdelijke locatie De Basement). Deze gaan we dit jaar inrichten als jongerenactiviteitencentrum. Hier zullen we voor zowel de jonge jeugd (8-12 jaar), als de oudere jeugd activiteiten gaan organiseren.

Waarom is gemengd jongerenwerk niet voldoende?

De praktijk leert dat het aanbod van gemengd jongerenwerk onvoldoende gelegenheid biedt om aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn voor meiden. Voorbeelden hiervan zijn: zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen en wensen in vriendschappen, relaties en seksualiteit.

Het creëren van een veilige omgeving (waarin onderling vertrouwen kan worden opgebouwd om deze onderwerpen te bespreken) is essentieel voor het succesvol maken van het meidenwerk. Dit hebben wij gerealiseerd met de meidenavonden. Waar zij anders misschien niet de gelegenheid hebben of zich niet durven uit te spreken over waar zij mee zitten, is er nu een laagdrempelige plek waar dit wel kan. We stimuleren onderling sociaal contact en het oefenen hiermee.

Naast ontspanning en gezelligheid, vinden de meiden het belangrijk om iets te leren. We nodigen soms sprekers uit die iets kunnen vertellen over de thema’s waar zij informatie en advies over willen, bijvoorbeeld Brijder Jeugd Zuid-Holland en deskundigen op thema’s als seksualiteit, sociale media en loverboys.

Meidenavonden

Meidenavonden zijn groepsbijeenkomsten in Vliethuis voor meiden in de leeftijdscategorie 15 t/m 20 jaar onder begeleiding van sociaal werkers.

De meidenavond geeft ontspanning (samen iets gezelligs doen) en vormt een gelegenheid om dingen te bespreken die thuis of op school onbesproken blijven. Vragen over school, familie, relaties, jongens en seksualiteit kunnen op een veilige manier met elkaar besproken worden. De afspraak is dat wat besproken wordt tijdens de meidenavond in de groep blijft. Wij zien dat de meiden echt gebruik maken van het moment om dingen te delen die hen bezighoudt. Ook zitten ze met elkaar in een groepsapp waar zij elkaar soms om advies vragen.

Enkele uitgelichte activiteiten

 

 

Skateboardtoernooi 6 mei een groot succes (foto links)

Ongeveer 40 jongeren namen op 6 mei deel aan een skateboardtoernooi, georganiseerd door het jongerenwerk van Voorschoten Voor Elkaar.

Verschillende jongeren uit Voorschoten hadden eerder al aangegeven dat ze het tof zouden vinden als er een keer een skateboardtoernooi georganiseerd zou worden. Aan deze wens werd gehoor gegeven en het eerste skateboard toernooi was een feit. Het toernooi werd gehost in het skatepark van Voorschoten.

Tijdens het event draaide alles om de zogeheten ‘tricks en skills’. Het park biedt verschillende obstakels waar door de jongens en meiden helemaal op los werd gegaan.

 

Topactiviteiten voor jongeren in augustus (foto onder)

Om de (alweer) tweede coronazomer toch nog wat hoogtepunten te bieden, pakte het jongerenwerk van Voorschoten Voor Elkaar flink uit met een aantal activiteiten voor alle kinderen/jongeren uit Voorschoten. Zo was er onder andere: Het eerste Panna Knock-Out toernooi van Voorschoten, waar een grote groep jongens en meiden in de leeftijd 8 t/m 25 jaar aan meededen. En natuurlijk nog het springkussenpark van Voorschoten: negen springkussens verspreid over het Burgermeester Berkhoutpark waar alle Voorschotense kinderen t/m 12 jaar welkom waren en konden genieten van springkussens, schmink, popcorn, suikerspinnen en de ballonfiguren.

 

 

Vrijwillige
inzet

Vrijwilligerswerk

Al jaren is vrijwillige inzet een kernactiviteit van onze organisatie en hebben we een grote expertise in het werven van – en werken met – vrijwilligers opgebouwd. Met de inzet van vrijwilligers krijgen we ons werk (en dat van andere organisaties) beter gedaan. Bovendien bieden we vrijwilligers zelf ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Vrijwilligerswerk is altijd een zinvolle invulling van vrije tijd. Daarnaast is het voor sommigen een manier om mee te doen aan de samenleving. We vinden het belangrijk om de vrijwillige inzet goed aan te laten sluiten bij de persoonlijke wensen, belangen en talenten van vrijwilligers. Het aan ons binden van vrijwilligers is van groot belang. Zeker in een tijd waarin het vrijwilligersbestand vergrijst en er tegelijkertijd steeds meer behoefte is aan vrijwillige inzet.

2021

Wij maken vrijwilligerswerk beschikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk voor inwoners, zowel binnen als buiten onze eigen organisatie.

Dit jaar werden er 36 nieuwe vrijwilligers actief voor verschillende activiteiten die wij organiseren. Gemiddeld waren er 100 vrijwilligers actief.

We hebben gezien dat sinds 2020 (mede dankzij corona) het aantal flexibele vrijwilligers is toegenomen. Dit type vrijwilliger is al langer in opkomst en maakt vooral gebruik van ons platform www.vrijwilligvoorschoten.nl. Deze vrijwilligers zetten zich het liefst in voor kortdurende klussen; met een duidelijke start en einde. Zij worden dus graag gevraagd om een dag te komen helpen, bijvoorbeeld met het bezorgen van maaltijden. En dan op een ander moment weer met iets anders. Of zij zetten zich in als maatje, mede omdat ze dan zelf de vrijheid hebben om samen met hun maatje te kunnen bekijken wanneer ze samen iets gaan doen.

Nationale Vrijwilligersdag (7 december)

Ook in 2021 hebben we onze vrijwilligerswaardering weer getoond in de vorm van een cadeau.

Onze vrijwilligers ontvingen van ons een speciaal samengesteld verrassingspakketje, dat (vanwege de coronamaatregelen) afgehaald kon worden op verschillende locaties.

 

Vrijwillig Voorschoten

Met ons digitale platform (www.vrijwilligvoorschoten.nl) ondersteunen we de vrijwillige inzet in Voorschoten. We werven, verbinden, informeren en adviseren. Inwoners onderling vinden en benaderen elkaar, maar dit geldt ook voor organisaties en burgers.

Het aantal vrijwilligers die zich aangemeld heeft via het digitaal platform, is de afgelopen jaren flink gestegen. We hebben met bijna allemaal contact gehad en maken zoveel mogelijk gebruik van hun hulp.

Om het platform onder de aandacht te brengen hebben we ook in 2021 weer verschillende marketingactiviteiten verricht, zoals de NLVoorElkaar ‘boosts’ voor bijvoorbeeld de Nationale Vrijwilligersdag en de Decemberkalender. Een ‘boost’ betekent het versturen en plaatsen van extra nieuwsbrieven, persberichten en social media berichten.

Daarnaast hebben we een aantal inspirerende interviews met vrijwilligers gemaakt. Die werden gepubliceerd in de Voorschotense Krant, op de vrijwilligerswebsite en op onze social media kanalen. Van al die verhalen was het artikel over Henry (Bizzomate) het meest succesvol als het gaat om ‘exposure’.

“Ik kreeg er 100 opa’s en oma’s bij”

De één helpt bij een verzorgingshuis en heeft er 100 opa’s en oma’s bij gekregen, een ander doet klusjes bij mensen thuis en weer een ander is vrijwilliger bij een bibliotheek. Zo zetten de meer dan 50 medewerkers van IT-bedrijf Bizzomate zich elke week een halve dag in als vrijwilliger. Van dit bijzondere bedrijf moesten wij natuurlijk meer weten. We gaan hierover in gesprek met Henry Kraaijenbos, partner bij Bizzomate. 

Henry: “Sinds 2,5 jaar doe ik vrijwilligerswerk via Voorschoten Voor Elkaar. Ik ben begonnen als maatje voor GGZ-patiënten. Elke week gingen we samen een halve dag wandelen, fietsen of koken. Verder heb ik ook veel klusjes gedaan voor mensen die dat niet meer zelf kunnen; een plankje ophangen, een computer aansluiten of de tuin onkruidvrij maken. Onlangs ben ik als tuinvrijwilliger begonnen bij Vliethuis.”

Hoe ben je bij Voorschoten Voor Elkaar terechtgekomen?

“Het vacatureplatform van Voorschoten Voor Elkaar was makkelijk online te vinden en de website ziet er goed uit. Ik zou iedereen aanraden er af en toe even op te kijken. Dan zie je alle soorten klussen staan. Help bijvoorbeeld eens iemand met het maaien van het gras. Voor jou een kleine moeite en een ander is er enorm mee geholpen.”

>> Lees hier het hele verhaal van vrijwilliger Henry

“Het mooie van vrijwilligerswerk is dat je jezelf kan blijven ontwikkelen.”

Henry Kraaijenbos, partner bij Bizzomate

Door corona ging Tessa (25) vrijwilligerswerk doen

“Het is heel fijn om mensen te helpen”

Rob is al jaren vrijwilliger bij de Formulierenbrigade. Daar ziet hij een grote verscheidenheid aan problemen voorbijkomen: veel schulden, psychische problemen en mensen die vastlopen in de bureaucratie. Soms kan dat heftig zijn, maar toch blijft Rob het werk leuk vinden. 

“Wij helpen mensen met het invullen van formulieren. Niet iedereen kan dat goed zelf. Er zijn mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, omdat ze nog niet zo lang in Nederland wonen. Ook komen we af en toe analfabeten tegen. De Nederlandse bureaucratie kan soms zo ingewikkeld zijn, dat niet iedereen daar zelf uit kan komen. We helpen dan met het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, contact met de sociale verzekeringsbank, het aanvragen van uitkeringen en allerlei minimaregelingen. Toen ik begon met dit vrijwilligerswerk, ging bijna alles nog met pen en papier, maar inmiddels is alles digitaal.”

>> Lees hier het hele verhaal van Rob

“Het is gewoon heel erg fijn om mensen echt te kunnen helpen. Vaak zijn ze enorm dankbaar en als ik ze dan in het dorp tegenkom, begroeten ze mij met veel enthousiasme.”

Rob, vrijwilliger bij de Formulierenbrigade

Door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk werden 100 persoonlijke vrijwilligers portretten gepubliceerd. Deze 100 verhalen, opgetekend door een freelance schrijfster/journaliste, verslaan de meest uiteenlopende vrijwilligers uit alle provincies. Van jong tot oud, van fietsmaatje tot bestuurder van een vissport vereniging, van een klussenteam tot het verhaal van Edu van de Berg; onze Odensehuiskamer vrijwilliger uit Voorschoten die een tuinontwerp voor de buurttuin maakte en meewerkte aan de realisatie ervan.

>> #100verhalen: Edu de duizendpoot – interview met een zeer actieve vrijwilliger

Foto: Rob van Hilten, website vrijwilligerswerk.nl

 

Slotwoord

Tot slot

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is het volgende jaar alweer begonnen. Alle teams zijn energiek weer opgestart na de kerstvakantie. Ze maken dit jaar niet alleen voor het eerst hun eigen teamplannen, ze beslissen ook veel zelfstandiger over hoe ze hun vak sociaal werk vormgeven. Er worden goede gesprekken gevoerd over de grenzen tussen vrijwilligerswerk en waar je echt als sociaal werker een rol hebt, over de taakverdelingen binnen de teams en de werkafspraken over de processen tussen de teams.

Wat is er weer ontzettend veel gedaan dit afgelopen jaar, wat een enthousiasme van het team en wat ben ik trots op al die medewerkers. We zijn gegroeid naar een hele brede welzijnsorganisatie, met voor heel veel inwoners een belangrijk aanbod van ondersteunende activiteiten. Mijn grote, grote dank aan alle collega’s, alle samenwerkingspartners én al onze vrijwilligers.

Zonder onze vrijwilligers (ruim 100) kunnen wij niet doen wat we doen. Dan kan de Odensehuiskamer niet iedere week open, is er geen warm ontvangstcomité bij de koffie-ochtenden in Parkhuis, worden de Welzijnsvisites niet afgelegd, zijn er geen maatjes om mee te wandelen of een goed gesprek mee te voeren en ga zo maar door. Daarom mijn allergrootste dank en waardering voor al onze vrijwillige collega’s en alle vrijwilligers die bij partnerorganisaties werken en met ons samenwerken. Ik hoop van harte dat we ook komend jaar weer samen met hen het verschil kunnen en mogen maken in veel levens van inwoners van Voorschoten.

Wij kijken terug op een dynamisch en verbindend jaar 2021.

Yvonne van Balen Directeur-bestuurder

 

 

Colofon

Voorschoten Voor Elkaar

Zwaluwweg 4
2251 MV Voorschoten
Telefoon: 071 – 561 90 01
E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Ontwerp jaarverslag & eindredactie

Antoinette Schalke & Yvonne van Balen

Foto header Slotwoord

Vertelfotograaf

Volg ons op Social Media!

Facebook      Instagram      Twitter      LinkedIn